Beleid

Een blik op de toekomst. Beleid in hoofdlijnen
Medio 2011 is, op basis van het raadsprogramma gemeente Geldrop-Mierlo 2010-2014, besloten tot doorstart van de verzelfstandiging van sociaal maatschappelijk cultureel Centrum Hofdael (kortweg: SCC Hofdael en per 01-10-2016: Centrum Hofdael). Vervolgens heeft de gemeenteraad op 9 november 2015 in haar openbare raadsvergadering besloten dat een voortzetting van de exploitatie en beheer van Centrum Hofdael dient te geschieden door een nieuw op te richten beheerstichting. De Stichting Exploitatie en Beheer Sociaal Maatschappelijk Cultureel Centrum Hofdael (kortweg: Stichting Centrum Hofdael) is medio 2016 opgericht. Per 1 oktober 2016 is Centrum Hofdael overgedragen aan deze stichting.

Onderstaande button linkt naar een korte notitie die naast een inleiding, een beeld schetst van de visie op de toekomst van Centrum Hofdael en van de wijze waarop de stichting haar doelen wil realiseren. Tenslotte wordt vanuit het bedrijfsplan een samenvatting gegeven van het begrote exploitatieresultaat voor de jaren 2016-2020.

Doel Stichting Centrum Hofdael
1. De Stichting heeft als doel het bevorderen en het versterken van het sociaal, maatschappelijk en cultureel welzijn in de gemeente Geldrop-Mierlo en het bevorderen van de samenwerking tussen de gebruikers van Centrum Hofdael vanuit de gemeenschappelijke missie en visie op het gebruik van het sociaal maatschappelijk cultureel centrum en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 • de beleving en waardering van de gebruikers en de inwoners van de gemeente Geldrop-Mierlo en omstreken voor Centrum Hofdael te verhogen,
 • de functies van Centrum Hofdael uit te breiden en
 • de bezettingsgraad substantieel op te voeren tot een optimaal niveau;
 • tevens tracht de Stichting haar deskundigheid, inzet en beleid aan te wenden om alle potenties die Centrum Hofdael biedt maximaal te benutten en het Centrum Hofdael op zodanige wijze te beheren en te exploiteren dat een zo hoog mogelijk maatschappelijk en financieel rendement wordt behaald.
 • Beloningsbeleid bestuurders Stichting Centrum Hofdael
  De bestuurders van Stichting Centrum Hofdael zijn vrijwilligers en onbezoldigd.

  Beloningsbeleid medewerkers Stichting Centrum Hofdael
  Beloning conform CAO voor Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.
  Jaarverslag 2016 Stichting Centrum Hofdael
  Klik op de button voor de Balans en de Exploitatierekening over 2016.

  Toelichting
  RSIN / fiscaalnummer Stichting Centrum Hofdael
  RSIN-lnummer van de Stichting: 856398573