Gebruikersraad

De gebruikersraad is het centrale overleg van gebruikers van Centrum Hofdael. Deze raad is in het leven geroepen om de gebruikers van Centrum Hofdael invloed te laten uitoefenen op het beleid van de Stichting die het centrum beheert en exploiteert.

Meer specifiek betreft het onderwerpen over het gebruik, openingstijden, tarieven, servicegraad en de kwaliteit van de dienstverlening.

De leden van de Gebruikersraad zijn niet rechtstreeks vertegenwoordigd in het bestuur van de 'Stichting exploitatie en beheer Sociaal Maatschappelijk Cultureel Centrum Hofdael', kortweg Stichting Centrum Hofdael. Zo wordt een maximale transparantie gewaarborgd!

Minimaal twee keer per jaar overlegt de Gebruikersraad met het bestuur van de Stichting. Zij adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over de eerdergenoemde onderwerpen.

De Gebruikersraad bestaat uit leden die zijn voorgedragen door de huidige gebruikers van Centrum Hofdael. Echter wel met de restrictie dat het vertegenwoordigers zijn van de gebruikers met een sociale, maatschappelijke of culturele doelstelling. Elke gebruiker kan slechts één lid voordragen.

Voorzitter van de gebruikersraad is Rob van Otterdijk.